Project Description

Postrojenja

Značajan segment u našem vodnom programu zauzima proizvodnja i montaža postrojenja različitih tipova, konfiguracija i namena. Koriste se kao delovi trafo stanica različitih naposkih nivoa i snaga. Izbor vrste postrojenja zavisi od naponskog nivoa, snage i namene trafo stanice.
Postrojenja su sastavljena od tipskih elemenata naše proizvodnje i opreme prema zahtevu pojedinog projekta. Od mogućeg širokog izbora rešenja nudimo vam u prilogu najčešće korištena tipska rešenja po naponu i snazi.

Naponski nivo 35 kV

Visokonaponsko postrojenje 35kV za unutrašnju montažu koristi se kao sastavni delovi postrojenja 110/35 i 35/10kV. Ćelije za razvod električne energije rade se za jedan ili više sistema sabirnica koji mogu biti zatvorenog ili poluotvorenog tipa.

Ćelije su izrađene od čeličnih profila i dva puta dekapiranog lima, a zaštićene su plastifikacionim postupkom nanošenjem epoksidnog praha.Konstrukcija 35kV ćelija omogućava ugradnju: mernih, rasklopnih, energetskih elemenata i ostalih pratećih i signalnih uređaja. Najčešće se ugrađuju vakumski prekidači ( ‘’Siemens’’, ‘’ABB’’ )

Poseban deo ćelije namenjen je za smeštaj multifunkcionalnog zaštitnog releja i razvod jednosmernog i neizmeničnog napona. Konstrukcija 35kV ćelija

Projektni detalji

Konstruktor

Galerija