Project Description

Ormari za stubne trafo stanice

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara, stoga oni zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu. Ormari se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, aluminijumskog lima, prohroma i ojačanog poliestera u zaštiti IP 43 i IP 54.

Ormari za stubne trafo stanice

Ormari za stubne trafostanice koriste se za razvod niskog napona i urađeni su od čvrstog nezapaljivogmaterijala (aluminijumski ili čelični lim antikorozivno zaštićen) koji ne zahteva posebno održavanje.U njih se smešta niskonaponska oprema koja je najčešće u sledećoj strukturi:

 na dovodu zaštitni prekidač ili sklopka odgovarajuće struje u zavisnosti od snage ET na izvodu četiri ili šest izvoda preko postolja Pk 400 ili Pk 250 A, sa opremom za javnu rasvetu sa direktnim ili indirektnim merenjem, kondezatorskom baterijom za kompezaciju praznog hoda ET i ugrađenom mernom grupom za merenje utrošene energije. Orman je tipa za spoljašnju montažu, sa stepenom zaštite IP 54. Dimenzije ormara zavise od strukture opreme koja se u njih ugrađuje i načina uvoda dovodnih i izvodnih kablova. Sa prednje strane su dvoja vrata na preklop, odgovarajućih dimenzija. Sa unutrašnje strane vrata se nalazi jednopolna šema STS, «Zlatna pravila» i Uputstvo za pružanje prve pomoći kod el. udara.

Način ugradnje opreme

Oprema se ugrađuje na noseću konstrukciju unutrašnjeg rama. Postavljeni su aralditni potporni izolatori, stepena izolacije 1 kV, prelomne sile 7,5 kN. Na izolatore se postavljaju fazne sabirnice od ECu (3 kom.), i neutralna od ECu. Zaštitna sabirnica se direktno pričvršćuju na ram, zavrtnjem M12/100 mm, sa odstojnikom od navrtki. Zavrtanj izlazi sa spoljašnje strane kućišta i omogućava direktnu galvansku vezu kućišta i zaštitne sabirnice sa zaštitnim uzemljenjem STS. Zaštitna sabirnica je od ECu 40×5 mm. Na zaštitnu sabirnicu se direktno postavljaju ventilni odvodnici prenapona (VOP), takvog tipa da iz njih izlaze izolovani provodnici P/F, koji se priključuju na fazne sabirnice.

Ormari se rade po zahtevu kupca za krajnu snagu 400KVA.

Galerija