Project Description

Oprema za male hidroelektrane

OPREMA ZA IZGRADNJU MALIH HIDRO ELEKTRANA

 Kroz višegodišnje iskustvo na projektovanju, izgradnji i puštanju u rad malih hidro elektrana, “Loznicaelektro” A.D. je u svom proizvodnom programu razvila bitne elemente u delu elektro-energetske opreme niskog i srednjeg napona i opremu za automatizaciju rada (bez posade) male hidro elektrane.

Kroz saradnju sa renomiranim dobavljačima opreme koju ne proizvodimo kao što je hidromašinska oprema, turbina i agregat, osposobljeni smo da korisniku pružimo komletnu uslugu na izgradnji malih hidro elektrana. Deo vezan za elektro-energetsku opremu može se bliže videti u katalogu “Postrojenja 0.4 kV, 10kV, 20 kV ili 35kV”.

Elektro-energetska oprema bira se u skladu sa projektnim rešenjem.

Oprema za automatizaciju rada male hidro elektrane zavisi od izbora agregata (sinhroni ili asinhroni generator), hidrauličkog agregata i sadrži svu potrebnu mernu, regulacionu, zaštitnu i upravljačku opremu za automatski start, pobuđivanje, sinhronizaciju, vezivanje na mrežu, rad na mreži, ostrvski rad i bezbedno normalno i havarijsko zaustavljanje agregata.

Najvažniji funkcionalni modul ormara automatike za male hidro elektrame (MHE) (turbinski regulator, regulator pobude, modul nadzora temperature, sinhronizator, start-stop automatika, zaštita…) su proizvodnje Loznicaelektro.

Turbinski regulator kao glavni i funkcionalni modul ormara automatike izrađuje se u varijanti sa jednostrukom i dvostrukom regulacijom te se može koristiti za sve tipove turbina (Fransisovu, Bankijevu, Peltonovu, Kaplanovu…).

KABLOVSKI PRIKLJUČNI ORMARI

Kablovski priključni ormari su namenjeni za priključenje poslovnih i stambenih objekata na električnu mrežu. Najčešće se ugrađuju u zid i imaju deo namenjen za uvod kablova, priključni deo u koji se smešta određen broj osiguračkih postolja i klema kao i priključak za zemljovod i nulti vod.
Izrađuju se u više dimenzija u zavisnosti od instalirane snage objekta koji se priključuje kao i broja i vrste priključka (trofazni ili monofazni).
U KPK se ugrađuju postolja od (125A, 250A i 400 A).
Prema broju priključaka izrađuju se za jedan, dva ili više u zavisnosti od potrebe.

 • KPK izrađujemo u skladu sa tehničkim zahtevima pojedinih distributivnih područija.
 • Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje stručnog saveta za ugradnju KPK na njihovom području.
 • Merni ormani su namenjeni za ugradnju mernih uređaja za merenje električne energije i pored mernog uređaja opremaju se neophodnim elementima za priključak napojnih vodova (sklopka, tropolna postolja, kleme i slično) neophodnim elementima za osiguranje strujnih kola kao i za limitiranje potrošnje korisnika i elementima za priključenje voda potrošača ( najčešće kleme odgovarajućeg preseka).
 • Izvode se u više različitih varijanti i sa različitom unutrašnjom strukturom zavisno od usvojenih tehničkih rešenja pojedinih distibutivnih područja.
 • Prema broju mernih uređaja dele se na:
 1. Merni ormani sa jednim mernim mestom sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
 2. Merni ormani sa dva merna mesta sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
 3. Merni ormani sa tri merna mesta sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
 4. Merni ormani sa četiri merna mesta sa mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.

Merni ormari su predviđeni za montažu na zid, u zid, na stub i na postolje kao slobodnostojeći.

 • Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje stručnog saveta za ugradnju mernih ormara svih vrsta na njihovom području.
 • Kroz dugogodišnju praksu merni ormari su ugrađivani na područjima svih delova EPS-a .

Galerija