Project Description

Stubne trafo stanice

Značajan segment u našem proizvodnom programu zauzima proizvodnja i montaža trafo stanica različitih tipova, konfiguracija i namena. Koriste se za napajanja u distributivnim mrežama, industrijskim objektima i objektima različitih vrsta i namena. Izbor tipa trafo stanice zavisi od elektroenergetskih uslova izdatih od strane nadležne elektrodistribucije ili projektnih rešenja izrađenih u skladu sa namenom predmetne trafo stanice.

Stubne trafo stanice

Stubna trafostanica STS je namenjena za distribuciju električne energije potrošačima na selu, prigradskim naseljima, gradilištima, poljoprivrednim dobrima i drugim potrošačima zaključno sa snagom do 400kVA, za naponske nivoe 10kV i 20kV.

Ima prednost nad drugim trafostanicama u sledećem:

– ne zauzima puno prostora na određenoj lokaciji;

– lako se postavljaju na ravnim i brdskim terenima;

– jednostavno održavanje i montaža.

Stubna trafo stanica izvodi se u dve vezije:

1. STS na čelično rešetkasom stubu tipa “jelka”

2. STS na betonskom stubu

Na stubu su postavljeni potporni izolatori za VN konzole sa katodnim odvodnicima prenapona, konzole sa rastavljačem, niskonaponske konzole sa zateznim izolatorima, transformator i orman za NN.

Trafostanica je opremljena svim potrebnim elementima za normalan rad. Zaštita od prenapona izvedena je postavljanjem odvodnika prenapona. Zaštita od struje kratkog spoja izvedena je visokonaponskim visokoučinskim osiguračima (FOA, ROS), a njihova veličina je u zavisnosti od snage postavljenog transformatora.

U STS predviđena je ugradnja transformatora max. snage do 400kVA. Veze između rastavljača i transformatora izvedene su bakarnim sabirnicama 8(10)mm.

Sva niskonaponska oprema postavljena je u ormanu koji je montiran u donjem delu stuba na visini pogodnoj za kontrolu i intervenciju. Orman je konstruktivno urađen tako da ne postoji mogućnost slučajnog dodira delova pod naponom, a takođe je onemogućen ulaz vode i prašine. Orman je zaštićen od korozije toplocinkovanim postupkom ili postupkom plastifikacije. Prilaz opremi je sa prednje strane, kod STS na betonskom stubu, a dvostran pristup je moguće izvesti samo na stubu čelično rešetkaste konstrukcije. Niskonaposka oprema u ormaru se šemira po zahtevu kako tipskih rešenja pojedinih elektrodistributivnih područja tako i po specifičnim zahtevima projekta. Kompletna izvedba je usaglašena sa važećim standardima i propisima. Veze između ormana i transformatora, ormana i vazdušnih izvoda izvedena je kablovima odgovarajućih preseka sa poliester kablovskim glavama za spoljnu montažu.

Zaštitno uzemljenje za STS izvodi se sa pocinkovanom trakom 25x4mm i odgovarajućim sondama.

Radno uzemljenje izvodi se pocinkovanom trakom 25x4mm i odgovarajućim sondama i povezuje se sa kablom PPOO 1x50mm2 1kV sa nultom sabirnicom u razvodnom ormanu.

Temelj za STS izrađuje se od betona na mestu postavljanja.

Stubne trafo stanice grade se za krajnju snagu transformatora 400 kVA i kompletan opseg srednjeg napona.

Po tipu stuba delimo ih na:

Stubna trafo stanica na betonskom stubu

Stubna trafostanica STS na betonskom stubu izvodi se za naponski nivo 10kV i 20kV i za krajnju snagu transformatora do 400kVA.

Na stubu se postavljaju sve konzole kako za vezivanje TS na mrežu tako za montažu svih elemenata (VN konzole, konzola za katodne odvodnike prenapona,  NN konzole i konzola za transformator NN ormar).

Niskonaposki razvodni ormar izvodi se u vidu tipskih zahteva distributivnog područja ili specifično po projektu.
Temelj za STS izrađuje se od betona.

U prilogu je primer jednopolne šeme STS 10/0,4kV 160kVA na betonskom stubu.

Stubna trafo stanica na čelično rešetkastom stubu

Stubna trafostanica STS na čeličnom stubu izvodi se za naponski nivo 10kV i 20kV i za krajnju snagu transformatora do 250kVA.

Konstrukcija STS je u vidu čeličnorešetkastih stubova izrađena od valjanih čeličnih “L” profila, a sastavljena je iz 2 dela: stuba (nadzemni deo) i ankera koji se ugrađuje u temelj.

Na stubu su postavljeni potporni izolatori za VN konzole sa katodnim odvodnicima prenapona, konzole sa rastavljačem, niskonaponske konzole sa zateznim izolatorima, transformator i orman za NN. U betonski temelj se postavlja nosač stuba-anker za koji se veže stub.

Konstrukcija je toplocinkovana ili farbana, po izboru naručioca.

Niskonaposki razvodni ormar izvodi se u vidu tipskih zahteva distributivnog područja ili specifično po projektu.

Temelj za STS izrađuje se od betona. U beton se postavlja anker na koji se montira stub STS.

Portalna trafo stanica

Portalna trafostanica PTS namenjena je za distribuciju električne energije potrošačima na selu, prigradskim naseljima, gradilištima, poljoprivrednim dobrima i drugim potrošačima zaključno sa snagom do 400kVA i za naponske nivoe 10kV i  20kV.

Portalni stub projektovan je kao krajni priključak vodova visokog i niskog napona pri najnepovoljnim uslovima mahaničkog opterećenja.

Noseća konstrukcija PTS sastoji se od dva čelično-rešetkasta stuba portala koji su međusobno povezani i ankera koji se ugrađuje u temelj. Stubovi su urađeni od čeličnih  “U”-100 profila sa dijagonalama od profila”L” 40x40x4mm. Stubovi su međusobno povezani i prečkama od “U”-100 profila na koji se montira oprema za portalnu transformatorsku stanicu, a veza je ostvarena zavrtnjima M-16. Na portalima su postavljene konzole za VN katodne odvodnike prenapona, NN konzole, konzole za rastavljač, vezni profili koji nose transformator, platforma za rad i profili koji nose NN orman. Konstrukcija je zaštićena od korozije farbanjem ili cinkovanjem.

Trafostanica je opremljena svim potrebnim elementima za normalan rad. Zaštita od prenapona izvedena je postavljanjem odvodnika prenapona. Zaštita od struje kratkog spoja izvedena je visokonaponskim visokoučinskim osiguračima (FOA, ROS), a njihova veličina je u zavisnosti od snage postavljenog transformatora.

U PTS predvi|ena je ugradnja transformatora max. snage do 400kVA. Veze između rastavljača i transformatora izvedene su bakarnim sabirnicama 8(10)mm.

Sva niskonaponska oprema postavljena je u ormanu koji je montiran u donjem delu stuba na visini pogodnoj za kontrolu i intervenciju. Orman je konstruktivno urađen tako da ne postoji mogućnost slučajnog dodira delova pod naponom, a takođe je onemogućen ulaz vode i prašine. Orman je zaštićen od korozije postupkom plastifikacije ili postupkom toplog cinkovanja. Prilaz opremi je sa prednje i sa zadnje strane. Oprema u ormanu sastoji se od: glavnog prekidača, voltmetra sa preklopkom, OG prekidača, tri ampermetra, osiguračkih postolja za četiri izvoda i ulične rasvete.

Sa zadnje strane su postavljeni strujni merni transformatori, kontaktor, forel, broilo, četiri osigurača, koso grlo, svetiljka i utičnica. Veze između ormana i transformatora, ormana i vazdušnih izvoda izvedena je kablovima odgovarajućih preseka sa kablovskim glavama za spoljnu montažu.

Zaštitno uzemljenje za PTS izvodi se sa pocinkovanom trakom 25x4mm sa dva prstena i 4 pocinkovane cevi 76×3,6mm dužine 3m. Spajanje zaštitnog uzemljena sa stubom vrši se na 2 mesta odgovarajućim stezaljkama.

Svi metalni delovi VN I NN aparata vezuju se za stub PTS. Pored zaštitnog uzemljenja izvodi se i radno uzemljenje koje se sastoji od 3 pocinkovane cevi 76×3,6mm dužine 3m, međusobno spojenih pocinkovanom trakom 25x4mm, a zatim kablom PPOO 1x50mm2 1kV sa nultom sabirnicom u razvodnom ormanu.

Niskonaposki razvodni ormar izvodi se u vidu tipskih zahteva distributivnog područja ili specifično po projektu.

Temelj za PTS izrađuje se od betona. U beton se postavlja anker na koji se montira stub PTS.

Projektni detalji

Konstruktor

Galerija