Project Description

Trafo stanice

Značajan segment u našem proizvodnom programu zauzima proizvodnja i montaža trafo stanica različitih tipova, konfiguracija i namena. Koriste se za napajanja u distributivnim mrežama, industrijskim objektima i objektima različitih vrsta i namena. Izbor tipa trafo stanice zavisi od elektroenergetskih uslova izdatih od strane nadležne elektrodistribucije ili projektnih rešenja izrađenih u skladu sa namenom predmetne trafo stanice.

Metalom oklopljene – blindirane trafo stanice (BTS)

“Loznicaelektro” AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta metalom oklopljenih, blindiranih trafostanica stoga one zauzimaju značajno mesto u našem proizvodnom programu.
Dele se po različitim kriterijumima :

I. U ODNOSU NA MATERIJAL OD KOGA SE IZRAĐUJU KUĆIŠTA BTS MOGU BITI:

BTS izrađene od čeličnog lima
BTS izrađene od aluminijumskog lima
BTS izrađene od prohrona

BTS izrađene od sendvič panela

II. PREMA NAPONSKOM NIVOU DELE SE NA:

BTS 6 KV, 10KV, 20KV, 35KV sa različitim snagama energetskih transformatora od 50 KVA do
1600 KVA.

III. PREMA NAČINU MONTAŽE IZRAĐUJU SE ZA MONTAŽU NA:

Betonski temelj
Sanke –Mobilne trafostanice
BTS na točkovima

IV. PREMA NAČINU POSLUŽIVANJA DELE SE NA :

BTS sa spoljašnjim posluživanjem
BTS sa unutrašnjim posluživanjem
V. PREMA NAČINU MONTAŽE OPREME DELE SE NA :

BTS sa SN i NN opremom ugrađenom na konstrukciji
BTS sa SN i NN opremom u formi postrojenja
Blindirane trafostanice su namenjene za razvod i merenje električne energije kojom se napajaju različite vrste potrošača.
Prema načinu napajanja izrađuju se u dve varijante:
– blindirane trafostanice sa kablovskim – podzemnim priključkom;
– blindirane trafostanice sa vazdušnim priključkom.

PRIMERI BTS :

BTS za montažu na betoski temelj tipa BTSB :
Iz širokog spektra blindiranih trafo stanica koje proizvodimo na slikama su dati izgledi nekih BTS

ALUMINIJUMSKO KUĆIŠTE

Slika br.1 i br. 2 BTS od alumunujumskog lima, 10/0.4 KV sa spoljnim posluživanjem i VN i NN opremom u formi postrojenja predviđena za montažu na betonski temelj

Slika br.3 BTS od čeličnog lima anikorozivno zaštićenog postupkom plastfikacije (RAL 7032), 10/0.4 kV sa spoljnim posluživanjem i VN i NN opremom u formi postrojenja predviđena za montažu na betonski temelj.
BTS za montažu na sankama tipa MTS1 i BTS za montažu na točkovima tipa MTS2 :
U posebnim uslovima rada, gde je potrebno često premeštanje trafostanica sa jednog na drugo mesto, kao što su površinski kopovi, gradilišta i slično ugrađuju se mobilne TS koje mogu biti smeštene na sankama (slika br.4) ili na točkovima (slika br. 5).

Trafo stanice se grade za različite naponske nivoe (10kV, 20kV i 35kV) i različite snage energetskih transformatora. Proizvode se kao tipska rešenja i podržana su tipskim projektima proizvođača, a spremni smo u saradnji sa naručiocem da zadovoljimo specifične zahteve u odnosu na zahtevano tehničko rešenje.

Konstrukcija kućišta se najčešće izrađuje od vučenih i savijenih profila, a krov oplate i vrata se izrađuju od različitih vrsta metala :
-hladno valjani lim antikorozivno zaštićen postupkom plastifikacije
-aluminijumski lim
-prohronski lim

Slika br.5 BTS od čeličnog lima anikorozivno zaštićenog postupkom plastfikacije (RAL 7032), 10/0.4 kV sa spoljnim posluživanjem i VN i NN opremom u formi postrojenja predviđena za montažu na sankama.

BTS sa unutrašnjim posluživanjem tipa BTSUP:

BTS sa unutrašnjim posluživanjem u svojoj strukturi ima ugrađenu istu opremu (VN, NN postrojenje i energetski transformator) s tim da se posluživanje VN i NN postrojenja vrši iznutra. Postrojenja su smeštena jedno naspram drugog sa manipulativnim prostorom u skladu sa propisanim zahtevima.

BTS sa jednim rastavljačem u funkciji mrežnog i trafo rastavljača tipa BTSR:
U slučaju kad se BTS koristi kao krajnja trafo stanica, moguće je primeniti jedno ekonomično rešenje sa rastavljačem koji ima funkciju mrežnog sa dograđenim noževima za uzemljenje i u funkciji trafo rastavljača sa nosačima osigurača za ugradnju VVc patrona za zaštitu energetskog transformatora.
NN postrojenje je prilagođeno za krajnju snagu energetskog transformatora, najčešće do 400 KVA, sa mogućnošću merenja utrošene energije.

BTSR čeličnog lima anikorozivno zaštićenog postupkom plastfikacije (RAL 7032), 10/0.4 kV sa spoljnim posluživanjem i montažom opreme na konstrukciju predviđena za montažu na betonski temelj.

Mobilna BTS na sankama sa kućištem od sendvič-panela

BTS namenjena za smeštaj 35kV postrojenja sa unutrašnjim posluživanjem za napajanje potrošača za RITE “Stanari”, Doboj, Republika Srpska.

Projektni detalji

Konstruktor

Galerija